Afspraak maken

Annemieks-hoorstudio-overzicht

Hoortoestel batterijen

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Annemiek's Hoorstudio. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Annemiek's Hoorstudio. Op eerste verzoek zendt Annemiek's Hoorstudio de klant kosteloos een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de toepasselijkheid van de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Annemiek's Hoorstudio behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van iedere leveringstermijn te wijzigen. Bij tussentijdse wijziging (tijdens een lopende overeenkomst) van de algemene voorwaarden zal Annemiek's Hoorstudio alsdan de klant melden dat sprake is van nieuwe algemene voorwaarden en deze nieuwe algemene voorwaarden aan de klant ter hand stellen.

1.3 Annemiek's Hoorstudio garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de specificaties die in het aanbod staan vermeld.

1.4 Als de klant artikelen ontvangt die hij niet heeft besteld, dient de klant Annemiek's Hoorstudio hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

1.5 Eventuele onjuistheden van door Annemiek's Hoorstudio aan klant vermelde gegevens moeten eveneens direct door de klant aan Annemiek's Hoorstudio worden gemeld.

2. Overeenkomst en betaling

2.1 Een overeenkomst tussen Annemiek's Hoorstudio en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Annemiek's Hoorstudio op haalbaarheid is beoordeeld en bevestigd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van informatie die aangeeft in hoeverre het wenselijk is de bestelling te leveren: bestel- en betaalgedrag van de klant, onze eigen of externe economische ervaringsgegevens. Met de bestelling machtigt de klant Annemiek's Hoorstudio om eventueel externe bronnen te raadplegen. Soms heeft Annemiek's Hoorstudio meer gegevens nodig. In dat geval neemt Annemiek's Hoorstudio contact met de klant op. Annemiek's Hoorstudio heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling, zoals het vragen van een vooruitbetaling of additionele informatie. Als de klant wil, ontvangt hij schriftelijk bericht met opgaaf van redenen indien niet tot uitvoering wordt overgegaan.

2.2 Annemiek's Hoorstudio behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

2.3 Annemiek's Hoorstudio biedt de klant diverse betalingswijzen, waaronder betaling onder rembours en betaling vòòr levering op de bankrekening van Annemiek's Hoorstudio.

2.4 Mocht de situatie zich voordoen dat Annemiek's Hoorstudio de levering heeft gedaan en de klant niet of niet volledig heeft betaald, dan behoudt Annemiek's Hoorstudio zich het recht voor om –na aanmaning- het verschuldigde bedrag met buitengerechtelijke incassokosten te verhogen overeenkomstig de vigerende staffel incassokosten zoals gepubliceerd in de Staatscourant. Ook behoudt Annemiek's Hoorstudio zich het recht voor om –wederom na aanmaning- algemeen geaccepteerde rentekosten over het verschuldigde bedrag te berekenen.

2.4 Mocht de situatie zich voordoen dat Annemiek's Hoorstudio de levering heeft gedaan en de klant niet of niet volledig heeft betaald, dan behoudt Annemiek's Hoorstudio zich het recht voor om –na aanmaning- het verschuldigde bedrag met buitengerechtelijke incassokosten te verhogen overeenkomstig de vigerende staffel incassokosten zoals gepubliceerd in de Staatscourant. Ook behoudt Annemiek's Hoorstudio zich het recht voor om –wederom na aanmaning- algemeen geaccepteerde rentekosten over het verschuldigde bedrag te berekenen.

3. Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief en leiden niet enig recht of aansprakelijkheid.

4. Prijzen

4.1. Prijzen worden binnen de leveringstermijn van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Prijsverhogingen na totstandkoming van de overeenkomst geven de klant de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

4.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3. Alle prijzen op de site zijn inclusief het van toepassing zijnde BTW percentage.

5. Aanvaarding en bedenktijd

5.1 Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit.

5.2 Voor zover niet anders aangegeven, heeft de klant na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om kosteloos zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventuele gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd.

5.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd en/of niet in de onbeschadigde en originele verpakking wordt geretourneerd.

5.4 Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van de bestelling behoudt Annemiek's Hoorstudio zich het recht voor om de klant een bijdrage in rekening te brengen die afhankelijk is van artikelsoort en –gewicht. De bijdrage is gebaseerd op landelijk geldende tarieven en staat vermeld op onze website.

5.5 Als de klant besluit de bestelling te houden, brengt Annemiek's Hoorstudio de reguliere bezorgkosten in rekening. Retourneert klant de complete bestelling, geeft de klant de wijze van retourneren aan en vervallen de bezorgkosten. Annemiek's Hoorstudio brengt dan wel de retourkosten in rekening. Deze kosten zijn in principe net zo hoog als de bezorgkosten. Retourneert de klant slechts een deel van de bestelling, dan vervallen de bezorgkosten niet.

5.6 Annemiek's Hoorstudio behoudt zich het recht voor om in geval van door klant veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen.

6. Gegevensbeheer

6.1 Indien de klant een bestelling plaatst bij Annemiek's Hoorstudio, dan worden zijn gegevens opgenomen in het klantenbestand van Annemiek's Hoorstudio. Annemiek's Hoorstudio houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens van klant niet verstrekken aan derden. Annemiek's Hoorstudio zal het klantenbestand in sommige gevallen gebruiken voor marketing doeleinden, dan wel voor het uitvoeren van de overeenkomst of om binnen de wettelijke bepalingen het risicoprofiel van de klant te bepalen.

6.2 Klant heeft te allen tijde recht op inzage in zijn gegevens en verbetering van deze gegevens. Indien de klant de registratie zoals genoemd in artikel 6.1 niet wenst, kan hij dit laten weten via e-mail info@anhd.nl of via ons telefoonnummer (0345) 632393.

6.3 Annemiek's Hoorstudio respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens.

6.4 Annemiek's Hoorstudio maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om de klant van deze lijst te verwijderen.

7. Garantie

7.1 Annemiek's Hoorstudio garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan de klant geleverde product.

7.2 De garantietermijn van Annemiek's Hoorstudio komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan nagelaten verzorging, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid.

7.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten, herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

7.4 Ook alle voorrij- en/of verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor rekening van Annemiek's Hoorstudio. Annemiek's Hoorstudio stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden.

7.5 Als Annemiek's Hoorstudio besluit tot vervanging en klant een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht. In dat geval dient klant binnen een maand een nieuwe keus te maken. Als het te repareren of te vervangen artikel door klant wordt verzonden moet het van een deugdelijke verpakking zijn voorzien.

7.6 Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, wordt het onderdeel dat is vervangen eigendom van Annemiek's Hoorstudio. Klant krijgt op reparaties een garantie van drie maanden; de bestaande garantietermijn op het hele artikel loopt in die tussentijd gewoon door.

7.7 Indirecte kosten, veroorzaakt door het tijdelijk buiten bedrijf zijn van het defecte artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

7.8 De garantieregeling zoals genoemd in dit artikel geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

8. Offertes

8.1 Offertes van Annemiek's Hoorstudio zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant behoudt Annemiek's Hoorstudio zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Annemiek's Hoorstudio slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties zoals gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsites van Annemiek's Hoorstudio gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Annemiek's Hoorstudio is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Annemiek's Hoorstudio, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Annemiek's Hoorstudio behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Annemiek's Hoorstudio gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.Toepasselijk recht / bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Bij eventuele geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Annemiek's Hoorstudio en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, heeft klant de mogelijkheid om het geschil aan een bevoegde rechter voor te leggen.

DSW - Annemiek's Hoorstudio VGZ - Annemiek's Hoorstudio Multizorg - Annemiek's Hoorstudio CZ - Annemiek's Hoorstudio De friesland zorgverzekeraar - Annemiek's Hoorstudio Achmea - Annemiek's Hoorstudio Annemiek's Hoorstudio - Menzis

Veelgestelde vragen

Waar is Annemiek’s Hoorstudio gevestigd?
Wij hebben twee locaties, deze zijn te vinden in Arnhem en Doetinchem.

Wij zijn er dus voor iedereen in de omgeving van Bemmel, Duiven, Elst, Huissen, Lichtenvoorde, Ulft, Velp, Aalten en Winterswijk.
Welke verschillende hoortoestellen zijn er mogelijk?
We bieden drie soorten hoortoestellen aan. De eerste is Completely In the Canal (CIC), dus onzichtbaar in uw oor. De tweede is In Het Oor (IHO) en de derde is Achter Het Oor (AHO). Welke wij u adviseren is afhankelijk van de mate waarin u hoorverlies heeft voor uw gehoor.
Welke merken biedt Annemiek's Hoorstudio aan?
Wij bieden diverse merken aan. Hier een greep uit de merken:
- Widex
- Oticon
- Phonak
- Starkey
Welke modellen bieden jullie aan?
We hebben veel verschillende hoortoestellen in ons assortiment. We adviseren u graag over de meest passende oplossing. De volgende modellen bieden wij aan:
- Oticon Opn Play
- ReSound Cochlear
- Oticon Opn S™
- Widex Moment
- Starkey Muse
- Starkey Livio Edge Al
- Phonak Audéo Paradise
- Bernafon Alpha
Welke vormen van gehoorbescherming biedt Annemiek’s Hoorstudio aan?
Wij bieden gehoorbescherming aan in verschillende vormen:
- Gehoorbescherming voor motorrijders en cabrio-bestuurders
- Zwemdoppen voor baby’s, kinderen en volwassenen
- Gehoorbescherming voor kinderen, bijvoorbeeld voor oudjaar of concerten
- Gehoorbescherming op maat, bijvoorbeeld voor schadelijke geluiden en muziek
Wat houdt het Hoorprofs keurmerk in?
Dit houdt in dat wij een zelfstandige audicien zijn en voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit. Wij werken als onderneming volledig merkonafhankelijk en bieden een uitgebreid assortiment hoortoestellen en hoorhulpmiddelen aan.
Hoe kan ik mijn hoortoestel opladen?
Er zijn verschillende mogelijkheden, waaronder batterijen of een accu. Welke batterijen behoren bij uw hoortoestel is afhankelijk van het type. Wij hebben hierover de nodige kennis en adviseren u hier graag over. Bel voor meer informatie of maak een afspraak en kom langs op locatie.
Hoe kan ik mijn hoortoestel schoonmaken?
U kunt uw hoortoestel schoonmaken met behulp van speciale reinigingsmiddelen. Welke dit zijn is afhankelijk van uw hoortoestel. Het regelmatig onderhouden van uw hoortoestel voorkomt jeuk en irritatie, bevordert de geluidskwaliteit en verlengt bovendien de levensduur van uw hoortoestel. Wij adviseren u graag en helpen u verder. Bel voor meer informatie of maak een afspraak en kom langs op locatie.
Worden de hoortoestellen vergoed door de verzekering?
Wij, als audicien Winterswijk en omgeving, hebben een contract met alle verzekeraars. Neem contact op voor meer informatie of welke hoortoestellen vergoed worden door de verzekering en hoe wij u hierbij kunnen helpen.